Woonoverlast

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe woonoverlast problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Woonoverlast”

In verschillende buurten en wijken vinden misstanden plaats zoals geluidsoverlast en illegale (over)bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij buurtbewoners. Gemeenten zetten zich samen met haar partners in voor een veilige en leefbare woonomgeving voor haar inwoners. De aanpak van complexe casuïstiek op het terrein van woonoverlast vraagt om een multidisciplinaire samenwerking waarbij betrokken partners samenwerken en gezamenlijk tot een doeltreffende aanpak komen. De gemeente vervult hierbij primair de rol van regisseur: het zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van randvoorwaarden zodat de diverse betrokken partners op een effectieve manier samenwerken en maatregelen nemen om woonoverlast aan te pakken. Gemeenten kunnen hun informatiepositie op het terrein van woonoverlast versterken door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij haar partners aanwezig is.


De oplossing voor “Woonoverlast”levert het volgende op:

 • Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen.
 • Het in kaart brengen en aanpakken van complexe woonoverlast-problematiek in een kwetsbaar gebied.
 • Het opzetten van een gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.
 • Hoe je bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van problematiek in de omgeving.
 • Het gebruik van De Straatsignaal App (Android, Apple) voor het gestructureerd, binnen de AVG wetgeving, vastleggen en opvolgen van signalen m.b.t. OOV problematiek.
 • Op een slimme manier herkennen van signalen die ten grondslag liggen aan misstanden die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
 • Het werkproces van woonoverlast voor alle soorten problematieken met bijbehorende regie applicatie voor het opbouwen van dossiers en het delen van informatie binnen de AVG wetgeving.
 • Praktijk kennis en ervaring van casus en procesregie voor het aanpakken van complexe woonoverlast.
 • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze woonoverlast oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Regionale samenwerkingsverbanden

*referenties op aanvraag