De Straatsignaal app

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben de Straatsignaal app ontwikkeld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek op wijkniveau. Vooral de behoefte om signalen vanuit de straat gestructureerd en veilig te kunnen registreren, bespreken en clusteren tot overzichtelijke dossiers met een aanpak heeft tot ontwikkeling van de Straatsignaal app geleid. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

Informatie gestuurd werken op straat begint met het registreren en structureren van signalen van straatprofessionals en burgers. Het in kaart brengen en analyseren van gebeurtenissen, signalen en trends op wijk-, buurt- en straatniveau vormt de basis voor het nemen van weloverwogen maatregelen om de problemen snel en duurzaam op te lossen. De app is gekoppeld aan het SMART-Veiligheid Platform. Hierdoor is alle informatie van de app-gebruikers uit te lezen en te clusteren in signaal-cluster dossiers. De gebiedscoördinator die hiervoor de rechten heeft kan losse signalen kwalificeren en koppelen aan reeds bestaande signalen waarna een clusterdossier ontstaat dat in zijn geheel kan worden besproken en opgevolgd.

De gemeente zet zich samen met haar (veiligheids)partners en bewoners en ondernemers in voor een leefbare en veilige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Hierbij fungeren de bewoners, ondernemers en professionals op straat de ogen en oren van de gemeente en haar veiligheidspartners. Met de straatsignaal app kunnen bewoners, ondernemers en professionals vermoedens van misstanden op straat melden. Op basis van deze meldingen bouwt de gemeente met haar (veiligheids)partners een informatiepositie op over de aard, omvang, verschijningsvormen, daders en hotspots van leef- en veiligheidsproblematiek waardoor zij in staat zijn om interventies gericht in te zetten. Op deze manier kan worden gekomen tot een aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt.

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om te zorgen dat misdrijven zoveel mogelijk uitblijven en slachtofferschap van criminaliteit te voorkomen is het belangrijk om adequaat te anticiperen wanneer een (dreigende) situatie daarom vraagt en niet pas wanneer een veiligheidsrisico zich voltrekt of zelfs al heeft plaatsgevonden. Dit vraagt om proactief handelen in plaats van reactief handelen.


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze wijkaanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Wijkteams
  • Buurtorganisaties
  • Woningcorporaties

Veel gemeenten en andere organisaties werken al met deze werk methodiek en bijbehorende applicaties en apps. *referenties op aanvraag.

Meer informatie of presentatie op locatie nodig, neem contact met ons op: bel 0345 638 090 of mail naar info@c3group.nl