Brede WijkAanpak (BWA)

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een Brede WijkAanpak (BWA) oplossing ontwikkeld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek op wijkniveau. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Brede WijkAanpak”

Verschillende gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe dat goedwillende bewoners en ondernemers besluiten om te vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat.

Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van het kwetsbare gebied duurzaam te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor problematiek te reduceren. Met de BWA oplossing ontstaat de samenwerking en de gezamenlijke opbouw van een generiek regie-dossier gestructureerd en volgens de AVG en Wpg. De eerste signalen van wijk-problematiek komen bijna altijd van de straat. Het gebruik van de Straatsignaal app (Android, Apple)door de straat-professionals is dan ook een waardevolle aanvulling op de BWA applicatie. Tijdens de bijbehorende training wordt aandacht besteed hoe compacte OOV- en wijkteams heel krachtig kunnen zijn en het verschil kunnen maken in complexe en urgente sociale en veiligheid problematiek.


De brede wijkaanpak levert het volgende op:

 • Hoe je signalen vanuit de straat gemakkelijk en gestructureerd ophaalt en deze samenvoegt tot een cluster-dossier met een plan van aanpak.
 • Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen.
 • Het in kaart brengen en aanpakken van complexe buurt-problematiek in een kwetsbaar gebied.
 • Het opzetten van een gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.
 • Hoe je bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van problematiek in de omgeving.
 • Het gebruik van De Straatsignaal App (Android, Apple) voor het gestructureerd, binnen de AVG wetgeving, vastleggen en opvolgen van signalen m.b.t. OOV problematiek.
 • Op een slimme manier herkennen van signalen die ten grondslag liggen aan misstanden die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
 • Het werkproces van de brede wijkaanpak voor alle soorten problematieken met bijbehorende regie applicatie voor het opbouwen van dossiers en het delen van informatie binnen de AVG wetgeving.
 • Praktijk kennis en ervaring van casus en procesregie voor het aanpakken van complexe buurtproblematiek.
 • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze wijkaanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Regionale samenwerkingsverbanden

*referenties op aanvraag