Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld voor Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld”

Racisme, discriminatie en vechtpartijen in en rondom het stadion worden voetbalincidenten en voetbalgeweld genoemd. Mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van racisme, discriminatie en geweld vraagt permanente aandacht. Daarnaast leert de praktijk dat het lastig is om daders van racisme, discriminatie en geweld op te sporen en de bewijsvoering rond te krijgen. De KNVB, de Rijksoverheid, gemeenten, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben de gezamenlijke ambitie om racisme en discriminatie uit het voetbal te weren. De aanpak is drieledig: voorkomen, signaleren en sanctioneren. Daders van racistisch en discriminerend gedrag moeten worden aangepakt. Er wordt ingezet op straffen die leiden tot een gedachten- en gedragsverandering en op de uitbreiding van de toepassing van het tuchtrecht. Het strafrecht kan daarnaast ingezet worden als een ultimum remedium.

Op lokaal niveau werken gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Betaald Voetbalorganisatie (BVO) samen in de preventie en aanpak van ordeverstoringen in het voetbal tijdens en rondom lokale wedstrijden. De persoonsgerichte aanpak (PGA) is als sluitstuk een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. Onder regie van de BVO-gemeenten en het CCV is een PGA regiesysteem ontwikkeld om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een specifiek traject (sanctionering) geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn leefwereld. Gemeente, OM, politie en BVO (de lokale vierhoek) bepalen in overleg of en welke aanpak wordt opgelegd. Het PGA heeft ook een signaleringsfunctie wat betreft (nieuwe) ontwikkelingen omtrent ongewenste gedragingen in het voetbal.

Het voornemen is dat in alle 31 gemeenten met een betaald voetbal organisatie een functionerende persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt toegepast. Binnen deze aanpak stemmen de voetbalclubs, politie en het Openbaar Ministerie onder regie van de gemeente af welke mogelijkheden er zijn om daders aan te pakken bij ordeverstoringen in het voetbal, waaronder racisme en discriminatie. Per ordeverstoorder wordt bekeken welke interventie(s) hardnekkig gedrag van ordeverstoringen doorbreekt. De PGA draagt bij aan vroegsignalering van misstanden en een afhandeling op maat van misdragingen. Met de PGA kan problematiek in het voetbal beheersbaar worden gehouden en kan (op basis van een verkregen informatiepositie) adequaat worden opgetreden wanneer het toch dreigt mis te gaan waardoor verdere escalatie kan worden voorkomen.

Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een orderverstoorder ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de BVO, OM en politie aanwezig is. Om het opbouwen van een goede informatiepositie te optimaliseren is er een applicatie ontwikkeld waarmee informatie kan worden uitgewisseld en regie kan worden gevoerd over de inzet van interventies ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal met overzicht, inzicht en regie op resultaat.


voetbalvandalisme en voetbalgeweld

De oplossing Voetbalvandalisme en Voetbalgeweld levert op:

  • Hoe je regie voert op de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Hoe je samenwerk tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseurs.
  • Hoe je doelmatig en rechtmatig informatiegestuurd (samen)werken bij de aanpak van ordeverstoorders in het voetbal.
  • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van groepsaanpak bij:

  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers rond de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten bij gemeenten, politie, openbaar ministerie en betaald voetbal organisaties.

*referenties op aanvraag