SOCIAAL DOMEIN

Overzicht, inzicht én regie op resultaat met SMARTonPEOPLE Sociaal Domein. Gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen zoals:

 • De wettelijke verplichting per 1 oktober om de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domein overschrijdende aanpak uit te voeren.
 • De participatieve samenleving
 • Het terugdringen van de eerste- en tweedelijns zorg
 • Het toepassen van de beschikbare informatie voor een nieuw beleid

Samengevat is er behoefte aan meer regie, betere rapportages en uiteraard een soepele samenwerking tussen gemeentelijke domeinen en hun lokale ketenpartners. Om als gemeente de regie te kunnen voeren, over dossiers, inzet van ketenpartners, moeten alle onderdelen gestroomlijnd, overzichtelijk én inzichtelijk gemaakt worden. SMARTonPEOPLE, van de C3Group, kan deze integrale regievoering succesvol maken.

Met SMARTonPEOPLE kunt u overzicht en inzicht in Multi-problem casuïstiek dossiers realiseren. Tevens worden alle gemaakte afspraken met ketenpartners en de samenwerking met de burger veilig digitaal vastgelegd. Dit maakt uw rol als verantwoordelijke in het domein Zorg & Samenleving of als team coördinator Jeugd, WMO en/of Samenwerking een stuk inzichtelijker en overzichtelijker. Met SMARTonPEOPLE heeft u uiteindelijk de volledige regie. Met dit systeem werkt u naar een compleet overzicht van meldingen, status van dossiers, gezinsplannen, doelstellingen en de meest voorkomende problematiek. Samengevat: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur! Met SMARTonPEOPLE wordt een volledig ondersteund proces met meer kwaliteit én enthousiaste professionals binnen uw organisatie gerealiseerd.

SMARTonPEOPLE Sociaal Domein is geschikt:

 • Netwerken
  • Sociaal Wijkteam;
  • Jeugd ondersteunende teams
  • Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG)
  • Bemoeizorg
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Schuldhulpverlening
  • Participatie
  • Jeugdbeschermingsplein
 • Ondersteund alle werkprocessen binnen de afdeling zorg & samenleving en participatie
 • Aanpakgericht werken
 • Gebiedsgericht werken
 • Specifiek geselecteerde verzorgingsgebieden
 • Resultaat gerichte bekostiging