Privacy statement

In deze privacyverklaring hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe C3Group B.V. uw gegevens beschermt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is C3Group B.V.

Uw gegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die C3Group B.V. van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die C3Group B.V. op de markt brengt. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom dragen wij ook bij aan initiatieven van het bedrijfsleven ter bescherming van uw privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op internet. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt
  • Wij verzamelen alleen gegevens die bijdragen aan onze dienstverlening
  • Wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden
  • Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie
  • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen

Persoonsgegevens

C3Group B.V. verwerkt persoonsgegevens. In sommige gevallen treden wij op als verwerker van uw gegevens, in sommige geveallen als verwerkingsverantwoordelijke. Als u zich heeft aangemeldt voor de nieuwsbrief dan worden alleen uw zakelijke gegevens, zoals naam, telefoonnummer en emailadres opgeslagen met als doel u de juiste informatie toe te zenden. U kunt zelf op ieder gewenst moment de gegevens opvragen die wij van u hebben geregistreerd. Als u een account in één van onze systemen heeft, kunt u zelf beheren welke persoonsgegevens wij van u opslaan. Het gaat daarbij om uw naam, telefoonnummer, emailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, foto, IP adres en mogelijk andere gegevens. C3Group levert voor de overheid samenwerkingssystemen waarin uw gegevens als burger kunnen zijn geregistereerd. In dit geval heeft de C3Group geen bevoegdheid over uw gegevens en kan deze alleen inzien op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgevever (veelal de gemeente).

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om verdacht verkeer over ons netwerk in kaart te brengen. Dit gebeurd op basis van domeinnamen en IP adressen. Denk hierbij aan internetgegevens zoals de datum, tijdstip en duur van de sessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), het IP adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over ons netwerk, het datavolume, de kwaliteit van de verbinding en mogelijke locatiegegevens.C3Group B.V. draagt zorg voor beveiliging van haar netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.  Om uw aansluiting en ons netwerk tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware te beschermen, wordt al het internetverkeer dat ons netwerk binnenkomt en verlaat automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken. Wanneer wij constateren dat een bericht bijvoorbeeld een virus bevat dan zullen wij proberen dit virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren tenzij dit spam betreft.

Gebruik van gegevens

C3Group B.V. verwerkt uw persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Inschakelen derden

C3Group schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Deze derden hebben geen toegang tot de persoonsgegevens, tenzij anders schriftelijk met u overeengekomen.

Bewaartermijn en voldoen aan wettelijke verplichtingen

C3Group B.V. is op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en aan bevoegde autoriteiten. C3Group B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Recht op inzage, correctie en vergetelheid van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U dient hiervoor contact op te nemen met onze servicedesk. Tevens heeft u de mogelijkheid om in onze systemen zelf uw persoonlijke gegevens aan te passen. Uw vraag, met betrekking tot registratie van uw gegevens als burger voor een gemeentelijke instellingen, zullen wij doorgeleiden naar de juiste contactpersoon binnen de gemeente. U heeft ook het recht om vergeten te worden; dit houdt in dat wij alle gegevens die wij van u hebben geregistreerd en die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden volgens wetgeving, uit onze systemen verwijderen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

Website en cookies

Aan de samenstelling en inhoud van onze website wordt de uiterste zorg besteed. C3Group B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. C3Group B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C3Group B.V..

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met onder andere Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

 Wij gebruiken cookies voor:

  •   Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  •   Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  •   Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  •   Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  •   Het optimaliseren van de website

Zie voor meer informatie ook de statements van Google www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van het logo van de C3Group

Het logo van de C3Group is beschermd en valt onder het copyright van de C3Group. Het is voor organisaties, anders dan de C3Group, niet toegestaan het logo te gebruiken. Alleen bij een schriftelijke goedkeuring van de directie van de C3Group kan het logo ook door andere organisaties worden gebruikt. Tevens geldt dat het logo altijd binnen het intellectuele eigendom van de C3Group valt en blijft vallen.