Sociaal domein

Een effectief softwareplatform voor samenwerking tussen professionals in het sociaal domein.

Bemoeizorg (LZN)

Burgers die te maken hebben met veel en ingewikkelde problemen, hebben vaak de neiging zorg te mijden. Om deze burgers hulp te bieden zijn zorgnetwerkers voor snelle en intensieve samenwerking tussen verschillende instanties in hun directe leefomgeving van groot belang.

Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG)

De Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG) module zorgt voor overzicht, inzicht en regie. De juiste informatie over personen(daders en slachtoffers) worden digitaal vast gelegd. Op basis van deze informatie kan een

Schuldhulpverlening

De Schuldhulpverlening module stelt u in staat de juiste informatie over en van een persoon digitaal vast te leggen. Wanneer het persoonsdossier is aangelegd kunnen de schuldhulpverleningsprocessen digitaal gemonitord worden door de casusregisseur.

Netwerk Jeugd­beschermings­plein

Over het algemeen gezien wordt binnen een Jeugdbeschermingsplein bij een gemeente de gewenste aanpak voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar besproken, waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen. Bij deze casuïstiek is het vaak zo dat vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat leidt.

WMO

De WMO module van het SMARTonPEOPLE systeem ondersteunt de professionals die de zorg voor burgers regisseert in het (primaire) werkproces. Van melding tot aan succesvolle hulpverlening en afronding van het dossier, heeft de casusregisseur door het C3 systeem; overzicht, inzicht en regie op resultaat.

Jeugdteam / CJG

Je bent als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bij deze hulpverlening is het van groot belang dat er goede samenwerking plaats vind met de ketenpartners. Vaak zien we vanuit de C3Group dat deze samenwerking vaak wordt vorm gegeven door middel van een jeugdteam.

Sociale Wijkteams

In het algemeen is het doel van een Sociaal Wijkteam om wijkbewoners te activeren, te helpen participeren en hen te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.

Met het SMARTonPEOPLE systeem zorgt u ervoor dat de

Sociaal domein

SOCIAAL DOMEIN Overzicht, inzicht én regie op resultaat met SMARTonPEOPLE Sociaal Domein. Gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen zoals: Samengevat is er behoefte aan meer regie, betere rapportages en uiteraard een soepele samenwerking tussen gemeentelijke domeinen en hun lokale ketenpartners. Om als gemeente de regie te kunnen voeren, over dossiers, inzet van ketenpartners, moeten alle onderdelen …

Sociaal domein Lees meer »